புடவைக் கைத்தொழில் பயிற்சி விண்ணப்பம் 2024

புடவைக் கைத்தொழில் பயிற்சிக்கு விண்ணப்பம் கோரப்பட்டுள்ளது.

Admission of Students to the Textile Industry Training Institutions (Courses) 2024/25 – Department of Textile Industry

புடவைக் கைத்தொழில் பயிற்சி நிறுவனங்களுக்கு மாணவர்களை இணைத்தல்
01. Handloom Textile Industry Basic Training Course
02. Handloom Textile Industry Final Certificate Course

Closing Date: 2024.01.30